نصب docker بر روی ubuntu

برای شروع کار با Docker Engine در اوبونتو، مطمئن شوید که پیش نیازها را دارید و سپس مراحل نصب را دنبال کنید.
پیش نیازها👇
پیش نیاز های سیستم عامل
برای نصب Docker Engine، به نسخه 64 بیتی یکی از این نسخه های اوبونتو نیاز دارید:

 • Ubuntu Kinetic 22.10
 • Ubuntu Jammy 22.04 (LTS)
 • Ubuntu Focal 20.04 (LTS)
 • Ubuntu Bionic 18.04 (LTS)

Docker Engine با معماری های x86_64 (یا amd64)، armhf، arm64 و s390x سازگار است.
نسخه های قدیمی را حذف کنید
نسخه‌های قدیمی‌تر Docker با نام‌های docker، docker.io یا docker-engine شناخته می‌شدند، همچنین ممکن است نصب‌هایی از Containerd یا Runc داشته باشید. قبل از اقدام به نصب نسخه جدید، چنین نسخه های قدیمی را حذف نصب کنید:
sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
apt-get ممکن است گزارش دهد که شما هیچ یک از این بسته ها را نصب نکرده اید.
image ها، کانتینرها، حجم‌ها و شبکه‌های ذخیره شده در /var/lib/docker/ به‌طور خودکار هنگام حذف Docker حذف نمی‌شوند. اگر می‌خواهید با یک نصب تمیز شروع کنید و ترجیح می‌دهید تمام داده‌های موجود را پاک کنید، بخش Uninstall Docker Engine را بخوانید.
روش های نصب
بسته به نیاز خود می توانید Docker Engine را به روش های مختلفی نصب کنید:

 • Docker Engine به همراه Docker Desktop برای لینوکس ارائه می شود. این ساده ترین و سریع ترین راه برای شروع است.
 • Docker Engine را از مخزن Docker’s apt راه اندازی و نصب کنید.
 • آن را به صورت دستی نصب کنید و ارتقاها را به صورت دستی مدیریت کنید.
 • از اسکریپت های راحتی استفاده کنید. فقط برای محیط های آزمایش و توسعه توصیه می شود.

با استفاده از مخزن apt نصب کنید
قبل از اینکه Docker Engine را برای اولین بار روی یک ماشین میزبان جدید نصب کنید، باید مخزن Docker را راه اندازی کنید. پس از آن، می توانید Docker را از مخزن نصب و به روز کنید.
مخزن را راه اندازی کنید

 1. فهرست بسته apt را به روز کنید و بسته هایی را نصب کنید تا به apt اجازه دهید از یک مخزن از طریق HTTPS استفاده کند:
  sudo apt-get update

  sudo apt-get install \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg

 2. کلید رسمی GPG Docker را اضافه کنید:
  sudo mkdir -m 0755 -p /etc/apt/keyrings

  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

 3. برای تنظیم مخزن از دستور زیر استفاده کنید:
  echo \
  "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Docker Engine را نصب کنید

 1. فهرست بسته apt را به روز کنید:
  sudo apt-get update
 2. Docker Engine، containerd و Docker Compose را نصب کنید.
  برای نصب آخرین نسخه، دستور زیر را اجرا کنید:
  sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
 3. با اجرای تصویر hello-world تأیید کنید که نصب Docker Engine با موفقیت انجام شده است:
  sudo docker run hello-world
  این دستور یک image آزمایشی را دانلود کرده و در یک کانتینر اجرا می کند. هنگامی که کانتینر اجرا می شود، یک پیام تأیید چاپ می کند و خارج می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا